IBSE and Gifted Students

IBSE and Gifted Students
7,000 تومان

مشخصات فنی

tikago.ir
ICASE
Word, PDF
10

جهت دریافت ترجمه و متن کامل مقاله لطفا نسبت به خرید اقدام فرمایید

IBSE and Gifted Students

Inquiry-based science education (IBSE) seems to be the appropriate method to encourage interest in science and technology education. The core principles of IBSE are involvement of students in discovering natural laws, linking information into a meaningful context, developing critical thinking and promoting positive attitudes towards science. IBSE is suitable in the education of all students, including gifted ones. For gifted students some components of IBSE must be selected and modified. The use of IBSE also allows teachers to discover hidden giftedness, because it enables an individual approach to students. IBSE matches the special educational needs of gifted students, because it corresponds with their behaviour. Gifted students have many questions, are curious, have unusual ideas etc. The objective of our research is to find which components of IBSE are suitable for gifted students. The main research method used in this study is design-based research. IBSE components for gifted students are a very important part of teachers' continuous professional development (CPD). Teachers and parents also need teaching/learning materials for gifted students. Our research outcomes have been created within the European project PROFILES, which supports science teachers in their use of IBSE.
Keywords IBSE; inquiry-based; gifted students
 

IBSE و دانش‌آموزان تیزهوش

چکیده: آموزش علوم مبتنی بر تحقیق (IBSE) به‌نظر می‌رسد روش مناسبی برای تشویق علاقه در آموزش علوم و فن‌آوری است. اصول اساسی IBSE، دخالت دانش‌آموزان در کشف قوانین طبیعی، ارتباط اطلاعات در یک متن معنی‌دار، توسعه تفکر انتقادی و ترویج نگرش مثبت نسبت به علم است. IBSE در آموزش و پرورش همه دانش‌آموزان، از جمله آنهایی که با استعداد هستند مناسب است. برای دانش‌آموزان مستعد برخی از اجزای IBSE باید انتخاب و اصلاح شود. استفاده از IBSE همچنین به معلمان برای کشف استعداد پنهان اجازه می‌دهد ، چرا که یک رویکرد فردی به دانش‌آموزان ارائه می‌دهد. IBSE منطبق بر نیازهای آموزشی ویژه‌ی دانش‌آموزان با استعداد است، زیرا با رفتار خود فرد مطابقت دارد. دانش‌آموزان با استعداد سوال‌های بسیاری دارند، کنجکاو هستند، ایده‌های غیرمعمول و غیره دارند. هدف از پژوهش ما پیدا کردن اجزای IBSE مناسب برای دانش‌آموزان با‌استعداد است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، تحقیق مبتنی بر طراحی است. قطعات IBSE برای دانش‌آموزان با‌استعداد یک بخش بسیار مهم از توسعه‌ی حرفه‌ای مستمر معلمان (CPD) هستند. معلمان و والدین نیز نیاز به مواد تدریس/یادگیری برای دانش‌آموزان با استعداد هستند. نتایج تحقیق ما در پروژه PROFILES اروپا بدست آمده، که از معلمان علوم در استفاده از IBSE حمایت می‌کند.

کلید واژه‌ها: IBSE، مبتنی بر تحقیق، دانش‌آموزان با استعداد

آدرس توليد کننده : https://www.semanticscholar.org/paper/IBSE-and-Gifted-Students.-Trna/f68cb19ff31407af61e72b3e4259d6a97b62bc26
اول صفحه
پیاده‌سازی و پشتیبانی توسط: هادیتک