میسیون و ضد میسیون (نسخه چاپی)

روی جلد میسیون و ضد میسیون
روی جلد میسیون و ضد میسیونپشت جلد میسیون و ضد میسیون
85,000 تومان

مشخصات فنی

tikago.ir
نشر اختر
رسول داغسر
424

باهم متن پشت جلد این کتاب ارزشمند تالیف رسول داغسر را می‌خوانیم:

با مطالعه در تاریخ ایران بالاخص چند سال اخیر به مسائل و حقایق وحشتناکی برمی‌خوریم که برخی از آنها از نگاه اکثر مورخان یا تاریخ پژوهان به دور مانده یا کم اهمیت تلقی و در نتیجه مهجور مانده‌اند. برخی از این موارد ممکن است به عمد به حاشیه رانده شده یا با تحریف ارائه شده باشند به طوری که احتمال دارد نه تنها از مفهوم واقعی خود به دور افتاده بلکه نوع چیدمان آنها انسان ها را در مورد تاریخ اسلاف خود به بیراهه نیز ببرد. برخی از تاریخ نگاران و یا تاریخ پژوهان خطوط اصلی تعبیر فراماسونری آنگلوساکسونی از تاریخ و جغرافیای انسانی، اقتصادی و سیاسی کشور و منطقه را رعایت و یا دنبال می‌کنند. تاریخ از این تحریفات پر است. اهمیت این پدیده آنجا نمود دارد که باعث عدم شکل‌گیری فرهنگ مناسب اجتماعی سیاسی و اقتصادی در جامعه شده و مردم در حال حاضر نیز همچنان هزینه این هدایت‌های فکری را می‌پردازند.

نام کتاب را «میسیون» گذاشته‌ام و نه «ماموریت»، «وظیفه»، «مسئولیت» و واژگان مشابه دیگر. شاید واژه عربی مأموریت به حد کافی برای موضوع مورد بحث در این کتاب روشنگر و جامع باشد اما واژه لاتین میسیون مشرف بر «منشاء غربی» مأموریت مورد بحث ما نیز می تواند تعبیر شود و «ضد میسیون» ناظر بر مبارزاتی است در جهت بالا بردن کیفیت آزادی و عدالت در جامعه تحقق می پذیرد و کمترین تأثیر آن فاش ساختن ماهیت بازی‌های دشمنان جامعه و کشورمان است.

 

فهرست

مقدمه

فصل اول: مسئله شرق
ظهور اسلام و کشورگشاییهای مسلمانان
بروز مسئله شرق
جنگ های صلیبی
سقوط قسطنطنیه

فصل دوم: سیاست شرق علیه شرق غرب
نقطه عطف سیاست شرق علیه شرق: جنگ‌چالدران
نتایج جنگ چالدران برای ایران، عثمانی و غرب
دستاوردهای جنگ برای ایران
تبعات منفی جنگ برای ایران
دستاوردهای جنگ برای عثمانی
تبعات منفی جنگ برای ایران

فصل سوم: ظهور استعمار و گفتمان‌های تغذیه گر
رونسانس و آغاز حرکت های استعمار گرانه غرب
فرود و بسط استعمار در هند و نقش مزدوران بومی
داستان نژاد آریایی

فصل چهارم: آبشخورهای استعمار نوین
اسلام ستیزی
عرب ستیزی
ترک ستیزی

فصل پنجم: ایران و فرایند بست استعمار کهنه و نو
قتل نادر و تاسیس زندیه
برآمدن قاجار
ایران و همسایگان در قرن نوزدهم
همسایه غربی: ترکان عثمانی
همسایه شمالی: روسها و روسیه تزاری
همسایه جنوبی و شرقی: انگلیسی‌ها
بازی بزرگ
نگاهی به ماهیت روابط انگلستان و آمریکا و تاثیر آن بر سرنوشت ایران
یکصد سال دسیسه چینی و زمینه‌سازی
سهم روس
اعتراضات و ضد اعتراضات جامعه ایرانی
مشروطیت
جنگ بزرگ جهانی اول و انقلاب روسیه
تلاش برای انحصار سلطه در ایران
قیام شیخ محمد خیابانی
قیام کلنل پسیان
قیام میرزا کوچک خان جنگلی
احمد شاه

فصل ششم: کودتا و میسیون
کودتا و داستان جمهوری
از کودتا تا انحلال قاجاریه
ضربه نهایی و تامین انحصار نفوذ در ایران
میسیون: ملت سازی، تاریخ سازی و...
پایان پهلوی اول
منابع

اول صفحه
پیاده‌سازی و پشتیبانی توسط: هادیتک